+420 602 550 878 / Po-Pá: 8:00 - 16:00

Zásady ochrany osobních údajů

 

1 .ÚVODNÍ USTANOVENIA1.1.Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom České republiky a priamo uplatniteľné predpisy Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "nariadenie"), zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovanie osobných údajov, v platnom znením zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1.2.Co sú osobné údaje?

Osobnými údajmi znamenajú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 

 

2.ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV


2.1.Jak získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. V rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení používateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.Při návšteve a užívanie webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavanie a uchovávanie niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.


2.2.Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 

2.3.Po akú dlhú dobu údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci dopytované a objednávanie tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nároků. Pokud nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení a / alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať služby alebo tovar obdobné tým, ktoré ste si od nás objednali, event. po dobu uvedenú v súhlase.
3.VAŠE PRÁVA V hľadiska osobných údajov


3.1.Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. Bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2.Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov.

Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.


3.3.Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. Opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.


3.4.Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.3.5.Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6.Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

Pri obmedzenia spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných důvodů.Pokud je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovět.Pokud je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overení presnosti údajov.


3.7.Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.


3.8.Jak môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu. Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov přímo.Pokud sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4.SPRÁVA a spracovanie osobných údajov


4.1.Kdo vaše osobné údaje spracúva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia. V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. Dopravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúce certifikát "Overené zákazníkmi, externé účetnínebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnenie zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iné spracovateľa a príjemcu osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime tiež na základe vášho dotazu. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, ibaže to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávanie stanovenými nariadením.


4.2.Jak osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom
5.SOUBORY COOKIES

5.1.Co sú to cookies?
Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhraní.Ne všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prohlížeči.Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.


5.2.Jaké cookies a na aké účely je webové rozhranie využíva?
Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým nedôjde k ich expirácii alebo kým je nevymažete. 

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 

5.3.Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.Služba Google Analytics slúžia na získanie štatistických informácií o vašom užívaní webového rozhrania. Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najviac potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.Služba Google Ads slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnísítě spoločnosti Google a k opätovnému cielenie reklamy (retargeting a remarketing) . Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najviac potom po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. a k opätovnému zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najviac potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.Služba Sklik.cz slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam.cz a k opätovnému zacielenia reklamy ( retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najviac potom po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.Pokud vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.


5.4.Jak nastaviť a prípadne odmietnuť spracovanie súborov cookies

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracovanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu:
Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Na stiahnutie v PDF tu: Zásady ochrany osobných údajov