+420 602 550 878 / Po-Pá: 8:00 - 16:00

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok sa riadi našimi obchodnými podmienkami.

Výňatok obchodných podmienok uvádzame nižšie:6.Reklamační poriadok a práva zvadného plnenia (pre spotrebiteľov)

a) Práva kupujúceho zvadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka) a Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

b) Predávajúci zodpovedá Kupujícímuza to, že dodal tovar, ktorý si Kupujúci objednal, a že tovar pri prevzatí nemá vady.

To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

c) Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

d) U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní obchodu, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba. U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

e) V prípade, že bude Kupujúcemu tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú nemohol Kupujúci kvôli chybe tovaru užívať, tj. Najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

f) V súlade s občianskym zákonníkom náleží Kupujúcemu tieto práva zvadného plnenia:

Doplnenie toho, čo chýba

Zľava z kúpnej ceny

Výmena tovaru alebo chybnej súčasti tovaru

Oprava veci

Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

g) Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že Kupujúci vráti vec v tom stave, v akom ju Kupujúci obdržal.

Výnimkou sú prípady, keď:

h) Práva zvadného plnenie Kupujúcemu nenáleží, ak o vade pred prevzatím veci vedel, sám vadu spôsobil, alebo ak uplynula záručná doba.

i) Záruka a nároky zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

j) Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

k) Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú za pričinenia neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.

l) O doručenej reklamácii rozhoduje predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote.

m) Ak Kupujúci zvolí právo, ktoré mu nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať. V takom prípade môže Kupujúci zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

n) Pri reklamácii vydá Predávajúci Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Ďalej (po vybavení reklamácie) vydá Predávajúci potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

o) V súlade s občianskym zákonníkom má Kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Právo na úhradu týchto nákladov musí Kupujúci uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.
Riešenie spotrebiteľských sporov

Ak je Kupujúci spotrebiteľ a ak vznikne medzi Predávajúcim a Kupujúcim spor ze smlouvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, má Kupujúci právo obrátiť sa stímto sporom

na Českou obchodnú inšpekciu.

na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú.

s cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu.

Toto právo môže kupujúci uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy u Predávajúceho prvýkrát uplatnil právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.