Obchodné podmienky spoločné TESK

1) Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

2) Obchodné podmienky pre podnikateľské subjekty

1.

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov spoločnosti Techni Trade s. r. o.

Sídlo: Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 27633870 DIČ: CZ27633870

zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 120361 (ďalej len „Predávajúci“)

pre predaj tovaru pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom on-line obchodov umiestnených na internetovej adrese www.techni-eshop.sk a www.melia.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho:​

Adresa pre doručovanie: Techni Trade s. r. o. Průmyslová, 250 88 Čelákovice Česká republika (ďalej len „Kontaktná adresa“) Adresa elektronickej pošty: service@techni-trade.com (ďalej len „Kontaktný e-mail“) Telefón: (+420) 246 089 786 (ďalej len „Kontaktný telefón“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodov spoločnosti Techni Trade s. r. o. prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.techni-eshop.sk a www.melia.sk alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku (ďalej spoločne takisto len „webové rozhranie obchodu“) prevádzkovanom Predávajúcim.

1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a spresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Používateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej takisto potvrdením vo webovom rozhraní obchodu súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. Objednávka a jej prijatie budú Kupujúcemu zaslané e-mailom alebo vytlačené poštou bezprostredne po uzatvorení kúpnej zmluvy alebo budú priložené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu, obchodné podmienky budú poskytnuté Kupujúcemu, ktorý objedná tovar prostredníctvom e-shopu pomocou odkazu uvedeného v potvrdení prijatia objednávky, ktoré je zákazníkovi zasielané e-mailom, a zároveň budú dostupné na webovom rozhraní obchodu.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok možno dohovoriť v kúpnej zmluve. Odchylné dohovory v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za „kúpnu zmluvu“ sa tu označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, alebo iná zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku, ledaže sa Kupujúci a Predávajúci vyslovene dohodnú na inom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a v priebehu objednania tovaru, a je tak umožnená ich archivácia, reprodukcia, uchovanie a opakované zobrazenie Kupujúcim, čo Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu objednávania tovaru obchodné podmienky pre seba uchovať pre neskoršie opakované zobrazenie.

1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené zákonom č.40/1964 Z. z., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi právnymi predpismi (pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa najmä zákonom č.250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a zákonom č.108/2000 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.).

1.6. V prípadoch, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo je právnickou osobou, neuplatnia sa na ňu tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľské subjekty. Vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami pre podnikateľské subjekty sa v prípade podnikateľov riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Z. z., obchodného zákonníka.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania obchodu tovar. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Používateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je takisto Používateľom. 

2.4. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania obchodu sú predovšetkým manikúrové sady, nožnice, sady príborov, príslušenstvo a ďalší tovar bližšie špecifikovaný vo webovom rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy​

3.1. Pokiaľ to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vykonanej registrácie vo webovom rozhraní pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné využitie používateľského účtu tretími osobami.

3.2. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok). 

3.3. Objednávku je možné urobiť prostredníctvom webového rozhrania (bez registrácie alebo prostredníctvom používateľského účtu) alebo pomocou niektorého z komunikácie na diaľku, najmä telefonicky, prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným spôsobom, ktorý Predávajúci akceptuje.

3.4. Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.

3.5. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.

3.6. Objednávka bez registrácie (objednávka urobená inak než z používateľského účtu) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru) a počet kusov tovaru a osobné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

3.7. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou alebo dodaním tovaru obsahuje webové rozhranie obchodu a čl. 4 týchto obchodných podmienok, pričom v prípade rozporov má prednosť cena vo webovom rozhraní obchodu. Tieto ceny platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky (ledaže je vo webovom rozhraní obchodu uvedené vyslovene inak).

3.8. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ledaže Predávajúci uvedie vyslovene inak. 

3.9. Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne s Kupujúcim dohovorených podmienok je zachovaná. 

3.10. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a nejde o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. o jeho návrh na uzatvorenie zmluvy). Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa takto prezentovaného tovaru. Ponuka označená ako „akciová“ platí do vypredania zásob alebo do doby skončenia takej ponuky uvedenej vo webovom rozhraní obchodu alebo do odvolania ponuky alebo do ďalšej aktualizácie ponuky. Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav. Každá zľava má pravidlá pre uplatnenie.

3.11. Pre objednávanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní alebo uvedie príslušné informácie pri telefonickej alebo elektronickej komunikácii.

3.12. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho používateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“). 

3.13. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (t. j. kúpna zmluva je uzatvorená) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len „prijatie objednávky“), ktoré je Predávajúcimi zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a pokiaľ by k tomuto nedošlo, tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky podľa ods. 3.11 (pokiaľ je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne. 


3.14. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré skôr porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). 

3.15. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

3.16. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od Predávajúceho alebo ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.

3.17. V prípade, že došlo ku evidentnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

3.18. Predávajúci upozorní Kupujúceho, pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.19. Kupujúci môže zrušiť objednávky doposiaľ nepotvrdené Predávajúcim telefonicky alebo e-mailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. e-mailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim podľa ods.

3.10 sú záväzné. Aj záväznú objednávku možno po predošlom dohovore s Predávajúcim zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky. Pri tovare vyrábanom na mieru alebo na želanie Kupujúceho možno zrušiť objednávku iba do okamihu, než sa daný tovar začne vyrábať.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu takisto náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru. 

4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu aj niektorým z níže uvedených spôsobov:
• v hotovosti pri platbe na dobierku
• bezhotovostne prevodom vopred na účet Predávajúceho č. 2111890009/8130 (IBAN: SK80 8130 0000 0021 1189 0009) vedený v spoločnosti Citibank Europe, plc (ďalej len „Účet Predávajúceho“) Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, v objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky. 

4.3. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadne ďalšie platby v súvislosti so zvoleným spôsobom platby). 

4.4. Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

4.5. Predávajúci nepožaduje zvyčajne zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo obdobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým v prípade objednávok s celkovou cenou nad 150,- EUR) tak môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu.

4.6. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby – číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.

4.8. Pokiaľ je to v obchodnom styku zvyčajné alebo pokiaľ je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho. 

4.9. Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci v prípade platby na dobierku alebo pri osobnom prevzatí tovaru expeduje zvyčajne do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom expeduje zvyčajne do 2 pracovných dní od pripísania príslušnej sumy na svoj účet. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak.

4.10. Tovar, ktorý nie je skladom, Predávajúci expeduje, hneď ako je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, informuje o tom Predávajúci Kupujúceho okamžite a ponúkne Predávajúci Kupujúcemu dodanie iného produktu porovnateľnej kvality a ceny. Pokiaľ Kupujúci so zmenou kúpnej zmluvy nesúhlasí, bude mu už prijatá suma vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci žiaden do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), a to do 15 dní.

4.11. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky.

4.12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.

4.13. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má Predávajúci nárok na poplatok za uskladnenie, ktorého výšku stanoví osobitný právny predpis.

4.14. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

4.15. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné kazy okamžite oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

4.16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, než tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil (t. j. zvyčajne, keď je tovar preňho pripravené na prevzatie).

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení zákona č.108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu alebo o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v ods. 5.1. alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote podľa predchádzajúcej vety, a to na Kontaktnú adresu Predávajúceho, alebo na Kontaktný e-mail Predávajúceho. Pre odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť takisto vzorový formulár dostupný na stiahnutie na webovom rozhraní obchodu.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 5.2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak než na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale.

5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka alebo inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

5.5. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa ods. 5.3 obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä na účely zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to do 15 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci žiaden do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.8. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5.9. Náklady spojené s navrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci v prípade, že tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol závadný.

5.10. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci žiaden do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).

5.11. Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.1. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 619 a nasl. občianskeho zákonníka.

6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, kedy Kupujúci tovar prevzal:
6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, 6.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
6.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorce alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
6.2.4. je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
6.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a záruka za akosť sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, v prípade použitého tovaru na vadu príslušnú miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa kaz prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol kazový už pri prevzatí.

6.5. Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia kazov podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6. Reklamačný poriadok
6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie kazov tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
6.6.2. V prípade všetkého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá kazy a že sa kazy v prípade spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak ide o kaz, ktorý možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bol bezplatne, včas a riadne odstránený. Predávajúci je povinný kaz bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia kazu požadovať výmenu veci, alebo pokiaľ sa kaz týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť kazu. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia kazu vymeniť kazovú vec za bezchybnú, pokiaľ to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o kaz, ktorý nie je možné odstrániť a ktorý bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez kazu, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva náležia Kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné kazy, pokiaľ však Kupujúci nemôže pre opätovný výskyt kazu po oprave alebo pre väčší počet kazov vec riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné kazy, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
6.6.3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
6.6.4. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na Kontaktnú adresu.
6.6.5. Záruka a nároky z zodpovednosti za kazy sa nevzťahujú na tovar, v prípade ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej lehoty, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za kazy sa nevzťahujú na kazy spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. V prípade použitého tovaru Predávajúci nezodpovedá za kazy zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia; v prípade vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za kaz, pre ktorý bola dohodnutá nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu. Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, veľkosti, dizajnu a farby tovaru sú v prípade ručne vyrobených a remeselne zhotovovaných produktov prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľný kaz.
6.6.6. Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:
• Informovanie Predávajúceho e-mailom alebo písomne.
• Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenie reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní obchodu.
• Doručenie reklamovaného tovaru (inak než na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru treba priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom kazu a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
• Pokiaľ je reklamácia posúdená ako neoprávnená, má Predávajúci právo požadovať náhradu nákladov spojených so zisťovaním kazu a náhradu nákladov na prepravu reklamovaného tovaru späť ku Kupujúcemu.
6.6.7. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, alebo zneužitím tovaru, prípadne nedbanlivosťou.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov.

7.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa, ak sa odlišuje od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetko takisto len ako „osobné údaje“), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje budú spracovávané na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie používateľského účtu a na účely zasielanie informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu (pokiaľ túto možnosť označí, alebo pokiaľ jej označenie nie je možné, tak ju vyslovene nevylúči). Súhlas alebo jeho odopretie so spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

7.3. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

7.4. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje možno na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru.

7.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.7. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
• požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vyhotovenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Pokiaľ je žiadosť Kupujúceho podľa predošlej vety posúdená ako oprávnená, Predávajúci alebo spracovateľ odstránia okamžite chybný stav.

7.8. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.


8. Doručovanie

8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

8.2. Správa je doručená:
• v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server došlej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
• v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
• v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb takisto odopretím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (prípadne osoba oprávnená zaňho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
• v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (alebo prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní obchodu. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania obchodu.

9.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Používateľ a Kupujúci nesmú pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, nesmú vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu a používať webové rozhranie obchodu alebo jeho časti alebo softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom. Chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky alebo pri jej podaní a vybavovaní budú zisťované a opravované na základe e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

9.3. Predávajúci je oprávnený napredaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva takisto Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/) a práva na ochranu spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu. Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.dataprotection.gov.sk/). Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom svojej vyššie uvedenej e-mailovej adresy, prípadne sa môže Kupujúci obracať na záujmové združenia a iné subjekty pôsobiace v rámci ochrany práv spotrebiteľov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržuje.

9.4. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, inzercia atď.), vrátane programového vybavenia webového rozhrania obchodu a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môžu byť chránené ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Používateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho. Najmä je zakázané za úhradu alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní obchodu. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude Predávajúci postupovať v súlade so zákonom č.618/2003 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

9.5. Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, (a to z dôvodu ich rozporu s právom na ochranu spotrebiteľa) alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

9.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenia týchto podmienok a zákona o poskytnutí kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním e-mailu).

9.7. Webové rozhranie obchodu používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“).Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, ktoré sú textovými súbormi ukladanými počítačom Kupujúceho a Používateľov webového rozhrania obchodu umožňujúce analýzu spôsobu používania webového rozhrania obchodu Kupujúcim a Používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania obchodu a vytvárania správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania obchodu a pre používanie internetu vôbec. Google môže takisto poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Používateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Používatelia webového rozhrania obchodu môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, avšak v tomto prípadne nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania obchodu. Používaním webového rozhrania obchodu súhlasí Kupujúci a Používatelia so spracovávaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účel vyššie uvedený.

9.8. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo dopĺňať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

9.9. V prípade otázky k obchodným podmienkam a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2014 
 

2.

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľské subjekty spoločnosti Techni Trade s. r. o.

Sídlo: Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika
Identifikačné číslo: 27633870 DIČ: CZ27633870

zapísanej v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 120361 (ďalej len „Predávajúci“)

pre predaj tovaru pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom on-line obchodov umiestených na internetovej adrese www.techni-eshop.sk a www.melia.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa pre doručovanie: Techni Trade s. r. o. Průmyslová, 250 88 Čelákovice Česká republika (ďalej len „Kontaktná adresa“) Adresa elektronickej pošty: service@techni-trade.com (ďalej len „Kontaktný e-mail“) Telefón: (+420) 246 089 786 (ďalej len „Kontaktný telefón“) 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování: Techni Trade s.r.o. Průmyslová 250 88, Čelákovice (dále jen „Kontaktní adresa“) Adresa elektronické pošty: service@techni-trade.com (dále jen „Kontaktní email“) Telefon: (+420) 246 089 786 (dále jen „Kontaktní telefon“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len „občiansky zákonník“) platí pre predaj tovaru pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom online obchodov spoločnosti Techni Trade s. r. o. umiestneného na internetovej adrese www.techni-eshop.sk a www.melia.sk alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, prípadne osobne, a pre používanie ďalších webových stránok (ďalej spoločne takisto len „webové rozhranie obchodu“) prevádzkovanom Predávajúcim.

1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a spresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Používateľa.

1.3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené zákonom občianskym zákonníkom. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok možno dohovoriť v kúpnej zmluve. Odchylné dohovory v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo dopĺňať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za „kúpnu zmluvu“ sa tu označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, alebo iná zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom alebo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom alebo slovenskom jazyku, ledaže sa Kupujúci a Predávajúci vyslovene dohodnú na inom jazyku.

1.6. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom, sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre podnikateľské subjekty sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre spotrebiteľov, s výnimkou ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania obchodu tovar. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2. Používateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je takisto Používateľom.

2.3. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania obchodu sú predovšetkým manikúrové sady, nožnice, sady príborov, príslušenstvo a ďalší tovar bližšie špecifikovaný vo webovom rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Ponukou na uzatvorenie zmluvy je objednávka tovaru zo strany Zákazníka. Zmluva vzniká prijatím ponuky zo strany Kupujúceho.

3.2. Objednávku je možné urobiť osobne na Kontaktnej adrese Predávajúceho alebo prostredníctvom najmä nasledujúcich prostriedkov komunikácie na diaľku:
• elektronická pošta
• e-shop
• fax
• telefonické objednávky Prípadne ďalšími spôsobmi objednávania, ktoré Predávajúci akceptuje.

3.3. Pre objednávku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku sa použije článok 3 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov.

3.4. Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.

4. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Potrebnými dokladmi sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre prevzatie a používanie tovaru. Ak nie je dohovorené inak, sú doklady poskytované v českom jazyku.

4.2. Ak nie je zmluvnými stranami alebo zákonom vyslovene stanovené inak, je tovar dodaný Kupujúcemu s využitím dodacej podmienky EX WORKS Incoterms 2000 tak, že je v dohodnutom termíne pripravený na Kontaktnej adrese Predávajúceho pre odber zákazníkom. Ak nie je tovar zákazníkom prevzatý do štyroch pracovných dní po dni jeho dodania, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať skladné v zvyčajnej výške.

4.3. Na základe dohody zmluvných strán môže Predávajúci zaistiť pre Kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy aj poistenia je povinný hradiť Kupujúci podľa platnej tarify dopravcu. Za dodanie tovaru Kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

4.4. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné kazy okamžite oznámiť prepravcovi. O kazoch bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o kazoch, stráca Kupujúci nároky vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.

4.5. Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia rozporu je povinný ho oznámiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené kazy je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením kazu.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Na webovom rozhraní obchodu sú uvedené katalógové ceny bez DPH.Z týchto cien je Predávajúci oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu, a to najmä v závislosti od množstva objednávaného tovaru alebo na predošlých nákupoch Kupujúceho.

5.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
• v hotovosti pri platbe na dobierku
• bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č. 2111890009/8130 (IBAN: SK80 8130 0000 0021 1189 0009) vedený v spoločnosti Citibank Europe, plc (ďalej len „Účet Predávajúceho“) Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru bezhotovostne po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je zvyčajne vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohovorené inak, je faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

5.3. V prípade zákazkovej výroby a tovaru, ktorý je pre Kupujúceho individuálne dovezený (objednaný), je Predávajúci oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny pred dodaním tovaru.

5.4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.5. V prípade platby faktúrou je kúpna cena splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Kúpna cena je splatená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.

5.6. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

5.7. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je Predávajúci takisto oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.

5.8. Platba tovaru je možná v eurách (EUR). Na vyžiadanie je možná platba v českých korunách (CZK) – v tomto prípade bude použitý účet č. 8900074888/2600 (IBAN: CZ94 2600 0000 0089 0007 4888), vedený v spoločnosti Citibank Europe plc. 5.9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, než tovar prevezme.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci žiaden do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).

6.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie než 4 týždne.

6.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie než 4 týždne od dohovoreného dňa dodania.

6.4. Odstúpenie musí byť urobené písomne a v prípadoch zmlúv dohovorených elektronickou cestou takisto elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

7. Zodpovednosť za kazy a reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v dohovorenom množstve, akosti a vyhotovení.

7.2. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občianskeho zákonníka).

7.3. Podmienky zodpovednosti za kazy tovaru a záručná zodpovednosť sa riadia obdobne článkom 6. Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov, s výnimkou záručnej lehoty 24 mesiacov, ktorá sa v prípade, že je Kupujúcim podnikateľ, neuplatní.

7.4. Kupujúci uplatňuje nároky zo zodpovednosti za kazy na Kontaktnej adrese Predávajúceho.

8. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky Predávajúceho

8.1. Pri dohováraní zmluvy a jej plnení môžu byť Kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
• uchovávať ako dôverné;
• neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe;
• nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu dohovoreného Predávajúcim;
• nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.

8.2. Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu Predávajúceho obstarávať kópie podkladov odovzdaných mu Predávajúcim.

8.3. Kupujúci je oprávnený používať pri svojej obchodnej činnosti obchodnú značku Predávajúceho, pokiaľ mu na to Predávajúci udelí písomný súhlas. Používanie nesmie poškodiť alebo ohroziť povesť Predávajúceho.

9. Rozhodcovská doložka

9.1. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú rozhodované s vylúčením právomoci obecných súdov s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní pri Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v Prahe podľa jeho Poriadku on-line jediným rozhodcom určeným predsedom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

9.2. E-mailové adresy pre vedenie konania on-line si zmluvné strany oznámia pri uzatváraní zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohovárajú, že vzťah sa riadi českým právom. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije.

10.2. Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2014


Tento web používa cookies Aby sme vám mohli v tomto e-shope ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Pre viac informácií o cookies a ich prípadnom blokovaní navštívte článok Cookies Rozumiem